Gyakorlat, 7. hét: rekurzió

Czirkos Zoltán · 2018.08.22.

Rekurzív algoritmusok: rekurzió tervezése, triviális esetek és visszavezetések.

A rekurzióhoz

Rekurzív algoritmusoknál két dolgot kell meggondolnunk:

 • A triviális eseteket, amelyeknél a megoldás magától értetődik. (Pl. üres sztring hossza nulla.)
 • Nem triviális esetben azt, hogy hogyan tudjuk a kapott problémát visszavezetni egyszerűbb problémákra. (Pl. nem üres sztring hossza 1 + a sztring hossza a második betűtől kezdve.)

Az előbbi a báziskritérium, az utóbbi pedig az egyszerűsítési lépés a rekurzióban, amellyel minden rekurzív függvényhívásnál a báziskritérium felé haladunk. Keressük meg ezeket az alábbi problémáknál!

Felkészülés a gyakorlatra:

1. Ellenőrző feladat

A feladat segít felmérni, hogy állsz a tanulással. A szövege csak a többi megoldással együtt jelenik meg. Óra után pedig rögzítsd a pontszámod a haladási napló mellett – a dolgozat nálad marad.

Feladat

Írj függvényt, amely paraméterként vesz át egy egészekből álló tömböt! A függvény adja vissza címükkel átvett változókban a tömb legkisebb és legnagyobb elemének indexét! Ha több egyforma érték a legkisebb/legnagyobb, akkor ezek közül bármelyik indexét visszaadhatja.

Mutass példát a függvény hívására! Definiálj egy ötelemű tömböt, hívd meg a függvényt, majd a kapott indexeket felhasználva írd ki a legkisebb és legnagyobb elem értékét!

A feladat megoldására 10 perc van.

Mintamegoldás és pontozási útmutató
void minmax(int *tomb, int n, int *pmin, int *pmax) {
  int min = 0, max = 0;
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    if (tomb[i] < tomb[min]) min = i;
    if (tomb[i] > tomb[max]) max = i;
  }
  *pmin = min;
  *pmax = max;
}

int tomb[5] = { 89, 76, 34, 19, 47 };
int min, max;
minmax(tomb, 5, &min, &max);
printf("Legkisebb: %d, legnagyobb: %d", tomb[min], tomb[max]);
Mindegyik tétel 1 pontos:
main():
 a) tömb létrehozása (legyen méret megadva vagy inicializálva)
 b) eredmény változók, min és max; int típusúak, nem int*!
 c) tömb (& nélkül, mérettel) és min/max (& kell) átadása
 d) eredmény kiírásánál a kapott indexek helyes felhasználása
minmax():
 e) paraméterek: int* és int a tömbhöz, int* és int* az eredményekhez
 f) lokális min, max változók VAGY mindenhol *pmin, *pmax használata
 g) szélsőérték keresése: változók kezdetben nullára állítása;
  ez a függvény feladata, nem a hívóé!
 h) szélsőérték keresése: ciklus vizsgálja a többi elemet
 i) min,max eredmények végleges beírása a kért helyre (ha mindenhol
  *pmin, *pmax volt, akkor automatikusan teljesül)
Összkép, olvashatóság:
 j) helyes indentálás, nincs *(tomb+i) alakú kifejezés,
  szerepre utaló változónevek

Ha hely (index) helyett a tömbbeli értéket adja a függvény
a hívójának, akkor a g-h-i pontok nem járnak.

2. Memóriakép

Rajzoljuk le az ellenőrző feladatban futó program memóriaképét a return utasítás végrehajtása előtt! Jelöljük a rajzon a változók nevét és típusát is! Melyik változók, melyik függvényhez vagy programrészhez tartozó keretben (stack frame) vannak?

Megoldás

3. Rekurzió bemelegítő

Mi a különbség az alábbi két függvény között?

void sztringet_kiir(char *szoveg) {
  if (szoveg[0] == '\0')
    return;
  putchar(szoveg[0]);
  printf("%s", szoveg + 1);
}
void sztringet_kiir(char *szoveg) {
  if (szoveg[0] == '\0')
    return;
  putchar(szoveg[0]);
  sztringet_kiir(szoveg + 1);
}
Megoldás

Semmi.

4. Járda kövezése

Hányféleképpen lehet egy adott hosszúságú járdát kikövezni 1 és 2 méter hosszúságú járdalapokkal? Például ha 3 méteres a járda, a lehetőségek: 1+1+1, 1+2, 2+1, tehát összesen 3.

Megoldás

A megoldás alapötlete a következő. Kétféle járdalapunk van (az 1 és a 2 méter hosszú), ami azt jelenti, hogy induláskor két lehetőségünk van: vagy egy 1 méteressel, vagy egy 2 méteressel kezdünk. Ha összesen 10 métert kell haladni, az első esetben már csak 9, a második esetben pedig már csak 8 métert kell majd haladnunk.

A 9 méteres és a 8 méteres szakasz kövezése is megoldható valahányféleképpen. A 10 méter hosszú járdához a megoldások számát a kettő összege fogja adni.

A rekurzióban az egyszerűsítési lépést így ez a kódrészlet adja:

int jarda(int hossz) {
  /* ... */
  return jarda(hossz - 1) + jarda(hossz - 2);
}

Már csak alkalmas báziskritériumok kellenek. A függvény egyre kisebb számokkal fogja meghívni magát (a hossz - 1 és a hossz - 2). Írjuk fel báziskritériumként azokat az eseteket, amelyeket már nem lehetne tovább egyszerűsíteni, mivel nulla vagy negatív hossz keletkezne a hívásban! Ezek:

 • 1 hosszúságú járdát egyféleképpen tudunk kirakni (1 méteres lappal), illetve
 • 2 hosszúságú járdát pedig kétféleképpen (2 méteres és 1+1 méteres lapokkal).

A megoldás:

#include <stdio.h>

/**
 * Visszaadja, hányféleképpen lehet lekövezni egy
 * <hossz> méret hosszú járdát 1 és 2 méteres kövekkel.
 */
int jarda(int hossz) {
  if (hossz == 1)
    return 1;  /* 1 */
  if (hossz == 2)
    return 2;  /* 1+1 és 2 */

  return jarda(hossz - 1) + jarda(hossz - 2);
}

int main() {
  int h;
  printf("Hossz?\n");
  scanf("%d", &h);

  printf("%d lehetőség.\n", jarda(h));
}

A báziskritériumok meghatározásakor másképp is gondolkodhatunk. A jelenlegi megoldás nem túl általános, mivel ezek a báziskritériumok függenek az egyszerűsítési lépésektől is (a lapok hosszától). Helyettük vehetjük báziskritériumnak azokat az eseteket, amikor az egyszerűsítés ténylegesen 0 értékű, vagy akár negatív hosszhoz jut:

 • Ha 0 hosszúságú járdánk van, az egy (vigyázat, nem nulla!) módon kövezhető csak: úgy, hogy nem csinálunk semmit.
 • A fenti függvény láthatóan meghívja magát negatív hosszakra is, negatív hosszúságú járda viszont nem létezhet, ezért olyankor 0 megoldás van.

A feladatnak ez is jó megoldása:

int jarda(int hossz) {
  if (hossz < 0)
    return 0;  /* lehetetlen */
  if (hossz == 0)
    return 1;  /* nem csinálunk semmit */

  return jarda(hossz - 1) + jarda(hossz - 2);
}

Ez azért is jobb, mert a lapok hosszai most csak az egyszerűsítési lépésben szerepelnek. Így akár vehetnénk azokat tömbből is, vagy megadhatná azt akár a felhasználó is, futási időben.

5. Permutáció

Írjuk ki egy szónak (karaktersorozatnak) az összes permutációját! Pl. abc permutációi: abc acb bac bca cab cba.

Megoldás

A megoldás lényege, hogy egy-egy betűpárt megcserél, és a fennmaradó részeket is permutálja. A start változóban azt kapja a függvény, hogy hányadik karaktertől kezdve kell kezdeni a permutálást. Ha ez megegyezik a sztring hosszával, akkor már nem permutál (hiszen már nincs mit), hanem egyszerűen kiírja az aktuális állapotot. Ez a báziskritérium, így lesz vége a rekurzió „mélységének” – a rekurziónál mindig kell lennie egy feltételnek, amikor többé már nem hívja meg magát a függvény. Minden hívásnál közelít efelé a bázis felé, hiszen mindig egyre rövidebb fennmaradó sztringrészletet permutál.

Tegyük fel, hogy kezdetben a sztring „abcd”. Ennek úgy néznek ki a permutációi, hogy azok kezdődhetnek a-val, b-vel, c-vel és d-vel. Az a-val kezdődőek: „abcd”, „abdc”, „acbd”, … ezek végülis egy fix „a”, és utána a „bcd” sztring permutációi, az összes lehetséges sorrendben. A b-vel kezdődőek: „bacd”, „badc”, „bcad”, …, vagyis egy „b” betű, és az „acd” sztring permutációi. Itt van ebben a rekurzió: az „abcd” sztring permutációi azok kezdődnek az „abcd” sztring valamelyik (egyik) karakterével, és utána fennmaradó karakterek (de már csak három betűs sztring) permutációi kellenek.

A permutáló függvény ezt úgy valósítja meg, hogy a kapott sztring mindegyik karakterét berakja az első helyre (vagyis mindegyik karakterét megcseréli az elsővel), és utána képezi a fennmaradó rész permutációit. Ha nincs fennmaradó rész, akkor pedig kiírja az addigra már összekevert sztringet. Pl. a kiindulási sztring „abcd”, akkor:

 • először az a[bcd]-ket írja ki (csere nélkül)
 • utána meg cserékkel: b[acd] (i=1), c[abd] (i=2), d[abc] (i=3), és mindenhol a [] részre rekurzívan hívódik.

Az összes hívás az első mélységben így, ahol a [] jelenti a további rekurzív hívásokat:

 • a[bcd] (nincs csere)
 • b[acd] (a↔b)
 • c[bad] (a↔c)
 • d[bca] (a↔d)

A rekurzió itt azért is jó, hogy miután visszajöttünk a fennmaradó rész permutációinak képzéséből, akkor emlékezzünk rá, hogy melyik karaktereket kell visszacserélni (ez lokális változó, eltárolódik a veremben).

#include <stdio.h>
#include <string.h>

/* megcsereli az adott indexu karaktereket */
void betucserel(char* str, int a, int b) {
  char t = str[a];
  str[a] = str[b];
  str[b] = t;
}

void permutal(char* str, int start) {
  int hossz = strlen(str);

  if (start == hossz-1) {
    /* ha mar nincs mit permutalni */
    printf("%s ", str);  
  } else {
    /* permutaljuk a string hatralevo reszet, tovabba minden
     * karaktert megcserelunk a startadikkal, es ugy is
     * permutalunk. az elso esetet, amikor i=start lenne, kulon
     * is lehet hivni, mivel olyankor nem kell csere. */
    permutal(str, start+1);

    for (int i = start+1; i < hossz; ++i) {
      betucserel(str, start, i);  /* csere */
      permutal(str, start+1);
      betucserel(str, start, i);  /* visszacsere */
    }
  }
}

int main(void) {
  char s[] = "abcd";
  permutal(s, 0);
  printf("\n");

  return 0;
}

A fenti megoldás nem veszi figyelembe azt, ha egyforma betűk vannak a sztringben, és azokat is cseréli. Pl. az „abba” sztringnek többször is megjelennek ugyanazon permutációi. Ehhez a cserék előtt meg kell vizsgálnunk azt, hogy a cserélendő karakter szerepelt-e már a cserések között. Mert ha igen, akkor azt a lépést nem kell újra elvégezni, hanem ki kell hagyni:

permutal(str, start + 1);

for (int i = start + 1; i < hossz; ++i) {
  bool kell_csere = true;
  for (int k = start; k < i; ++k)  /* volt mar ez a betu? */
    if (str[k] == str[i])
      kell_csere = false;

  if (kell_csere) {
    betucserel(str, start, i);  /* csere */
    permutal(str, start + 1);
    betucserel(str, start, i);  /* visszacsere */
  }
}

6. Alakzat kitöltése

Adott egy két dimenziós tömb, amelyik egy képet reprezentál. A képen egy adott színnel el van kerítve egy terület – vagyis meg van rajzolva egy alakzat. Színezzük ki ennek az alakzatnak a belsejét! Az alakzat lehet konkáv is, abban az esetben is be kell menni minden zugba!

char z4qqq[20][32] = {
  "                ",
  "      xx  xx      ",
  "    xxxx x xxx x xxxx    ",
  "   xx x x   x x xx   ",
  "  xxx xx x   x xx xxx  ",
  " xxx  x x   x x  xxx ",
  " x   x x   x x   x ",
  " xx    xx    xx    xx ",
  " x              x ",
  " x              x ",
  " x              x ",
  " x              x ",
  " x              x ",
  " xx  xx       xx  xx ",
  " x  x x xx   xx x x  x ",
  " xxx x x x x  x x x x xxx ",
  "  xx x xxx xx xx xxx x xx  ",
  "   xxx   x x   xxx   ",
  "       xxx       ",
  "                "
};
Megoldás

A rekurzió nélkül lehetetlennek tűnő feladat rekurzív megoldása végtelenül egyszerű. A függvény először megvizsgálja, hogy olyan pozíciót kapott-e, ahova szabad lépni, és amit ki kell festeni. Ha olyan pozícióról van szó, ami kilóg a képről; vagy nem szóköz van az adott helyen (már ki van festve), akkor egyből vissza is tér. Ha viszont kifestendő a pont, akkor kifesti, és kifesti a szomszédait is. A szomszédoknál ugyanez a feladat: az aktuális pontot kifesteni, és mind a négy irányba megpróbálni menni. Ha a festés ilyen módon végül egy zsákutcában elakad, a függvények visszatérnek – és a próbálkozás megy tovább a másik három lehetséges irányba. Zsákutca pedig a saját maga által kifestett pontok miatt is keletkezhet, hiszen onnantól kezdve, hogy egy pontot kifest az algoritmus, az ugyanolyan falnak számít, mint az eredeti alakzat körvonalai.


A kifestő működése. A videóban minden függvényhívás elején pirosra festi a program az adott helyet; és miután az összes irányból visszatértek a hívott függvények, csak akkor kékre. Ezen is, és a bejelölt útvonalon is látszik az, hogy melyek a befejezetlen, nem teljesen lefutott függvénytörzsek.
#include <stdio.h >

void kifest(char kep[20][32], int y, int x) {
  if (y < 0 || x < 0 || y >= 20 || x >= 31)
    return;
  if (kep[y][x] != ' ')
    return;
  kep[y][x] = '.';
  kifest(kep, y - 1, x);
  kifest(kep, y + 1, x);
  kifest(kep, y, x - 1);
  kifest(kep, y, x + 1);
}

int main(void) {
  /* IDE KELL BERAKNI A RAJZOT */

  kifest(z4qqq, 10, 10);
  for (int y = 0; y < 20; ++y)
    puts(z4qqq[y]);

  return 0;
}

7. További feladatok – Járda II.

Hogyan kell módosítani a járdás programot, ha 3 egység hosszú lapunk is van? És ha paraméterként kapjuk, hogy hányféle lap van? (Pl. 5 → 1, 2, 3, 4, 5 hosszú lapok vannak.)

Megoldás
int jarda(int hossz, int hanyfele) {
  /* ... */
  
  int osszeg = 0;
  for (int i = 1; i <= hanyfele; ++i)
    osszeg += jarda(hossz - i, hanyfele);
  return osszeg;
}

8. További feladatok – Pénzváltás

Adott egy zsák 5, 10, 20 és 50 forintos érménk. Hányféleképpen lehet ezekkel kifizetni 100 forintot?

(A feladatnak egy nehezített változata megtalálható a feladatgyűjteményben.)

Megoldás

A probléma könnyen megoldható rekurzívan. Tekintsünk pl. egy 20 forintost! Két lehetőségünk van: ha a 20 forintos része a megoldásnak (vagyis adunk egy 20-ast), akkor a maradék 100-20=80 forintot még valahányféleképpen (x) ki lehet fizetni. A másik lehetőség, ha azt mondjuk, hogy nem adunk 20-ast, és a 100 forint kifizetését a többi érmével oldjuk meg (y lehetőség). A megoldás ezek összege: x+y.

Így közeledünk a rekurzióban a báziskritérium felé: vagy az összeg csökken, vagy a felhasználható érmefajtákat csökkentjük. Figyelembe kell még vennünk három extrém esetet. Ezek lesznek a báziskritériumok:

 1. Ha 0 forintot kell kifizetnünk, azt egyféleképpen tehetjük: nem adunk pénzt.
 2. Ha 0-nál többet kell fizetnünk, de nincs semmilyen fajta érménk, akkor nulla lehetőség.
 3. Ha negatív összeget kell fizetnünk, azt sem tudjuk megtenni: nulla lehetőség.

Az utóbbi feltételt az algoritmus egyszerűségéhez használjuk ki. Jelentése: ha 5 forintot kell kifizetni, és megpróbáljuk egy 20-assal, akkor még -15 forintot kellene – de ez nem megoldás.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int penzvalto(int mennyit, int *fajtak, int hanyadiktol) {
  /* báziskritérium */
  if (mennyit == 0) // 1. pont
    return 1;
  if (fajtak[hanyadiktol] == -1 || mennyit < 0) // 2, 3. pont
    return 0;

  /* egyszerűsítés */
  return penzvalto(mennyit-fajtak[hanyadiktol], fajtak, hanyadiktol)
      + penzvalto(mennyit, fajtak, hanyadiktol+1);
}

int main(void) {
  int fajtak[] = {5, 10, 20, 50, -1};

  printf("Összesen: %d lehetőség\n", penzvalto(100, fajtak, 0));

  return 0;
}

Az érmék névértékeit egy tömbbe tettük, amely egy lezáró -1-et is tartalmaz (a római számos példákhoz hasonlóan). A függvény ezt a tömböt kapja, és egy indexet, hogy hányadik elemtől kell a tömböt figyelembe vegye. Az utolsó sorában ezt növeli, és úgy hívja meg magát – így maradnak ki a tömb eleji érmék a rekurzív hívásban, és így fogy el végül a tömb, amikor fajtak[hanyadiktol]==-1. Ez megoldható lenne pointer aritmetikával is: fajtak+1 a tömb belsejébe mutat (a hátsó részére), és így fogyhat el a tömb.

Fontos figyelembe venni, hogy itt a pénzérmék sorrendje nem számít; pl. 10+5+5 ugyanaz a megoldása 20 forint kifizetésének, mint az 5+5+10 vagy az 5+10+5. Az ilyen megoldásokat egynek számolja a program, mégpedig amiatt, hogy az egyszer már átlépett érmét (hányadiktól+1 értékű paraméter) nem próbálja meg felhasználni többször. Így például nem számolja bele a 10+5+5 megoldást (ahhoz a 10-estől visszafelé kellett volna indulni), és az 5+10+5-öset sem.